XFSS0101.JPG 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛像圖庫 > 佛菩薩聖像 > 西方三聖 > 西方三聖-立像 > XFSS0101.JPG > 檔案下載

Download 下載: XFSS0101.JPG


※MD5 檢查碼: 3f4b671355b8691e2f269152c4cfe043
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)