RX116_HSXD02.wmv 116.回小向大 MTV 詞、曲:融熙居士 91.10.23 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛曲音樂 > 佛曲專輯/創作 > 融熙居士 > RX116_HSXD02.wmv

按此下載

檔案名稱RX116_HSXD02.wmv檔案大小22,335 KB
MD5e11390d4d0fdd57e372479225bce54b3時間長度5分38秒 
BitRateCBR 541 Kbps解析度320 X 240 
提 供 者融熙居士日  期2010/1/16
來源出處
(發行單位)
佛音樂雲工作室 下載次數977
檔案說明116.回小向大 MTV 詞、曲:融熙居士 91.10.23
http://mymedia.yam.com/m/2970045
1.
流浪的人兒 乘就寶船 到達了彼岸
寂靜的天空 停止的意向 不再有風浪
解脫的聖者 定慧等至 到達了彼岸
解脫的聖者 樹下宴坐 如是的思量
想當時我 所作未辦 梵行未立 修學四禪定
無色三摩提 受想悉寂滅 解脫境地
同佛一般 解脫境地 同佛一般

我生已盡 梵行已立 所作皆辦 不受後有
我生已盡 梵行已立 十八界滅 無餘涅槃

2.
聲聞的聖者 依法托缽 如是的思量
眾生的大恩 父母的長養 如何能回向
解脫的聖者 久滅意根 到達了化城
解脫的聖者 樹下宴坐 如是的思量
為什麼我 解脫的聖者 福慧不能 同佛一樣
金色光明面 八十種好 盡於未來
演說無上道 盡於未來 演說無上道

回小向大 捐棄聲聞 修菩薩乘 入佛知見
回小向大 捐棄聲聞 修菩薩乘 入佛知見

3.
解脫的聖者 回小向大 學習菩薩道
高高的寶山 紅紅的楞伽 金剛為心
解脫的聖者 活起意念 菩提道上行
學佛的聖者 五十三參 如是的增上
想現今我 十方往來 自淨其意 唯學佛乘
六度與四攝 留惑潤生 盡於未來 學習無上道
盡於未來 學習無上道

華光如來 華光如來 華光如來 華光如來
華光如來 華光如來 華光如來 華光如來

註..自彈唱.音質差.請諒解.此歌說明.
二乗聖人*回小向大*的心情轉變.他們已伏斷一念無明.
但未與真如心相應.未與無始無明相應.因此歌發心.
而契入真如心.開悟明心.入佛知見.信有大乗菩薩道.經五十三參.方成佛..
推薦人次+0 
    推薦理由:
              

關於此檔案之留言...

撰寫留言