RX_GXTXK.mp3 觀心體性空 詞/心地觀經. 曲.唱.吉他./融熙 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛曲音樂 > 佛曲專輯/創作 > 融熙居士 > RX_GXTXK.mp3

按此下載

檔案名稱RX_GXTXK.mp3檔案大小1,718 KB
MD57815855B80446612D30D01875CED399A時間長度3分22秒 
BitRateVBR 70 Kbps解析度 X 
提 供 者融熙居士日 期2008/9/1
來源出處
(發行單位)
佛音樂雲工作室 下載次數624
檔案說明觀心體性空 詞/心地觀經. 曲.唱.吉他./融熙

http://mymedia.yam.com/m/2138081

南無釋迦牟尼佛 南無釋迦牟尼佛
南無釋迦牟尼佛 南無釋迦牟尼佛

1.
我以眾喻明空義 是知三界唯一心 
 心有大力世界生 自在能為變化主 
 惡想善心更造集 過現未來生死因 
 依止妄業有世間 愛非愛果恒相續

2. 
 心如流水不暫住 心如飄風過國土 
 亦如猿猴依樹戲 亦如幻事依幻成 
 如是心法本非有 凡夫執迷謂非無 
 若能觀心體性空 惑障不生便解脫

註..諸行無常.諸法無法.涅盤寂靜.如來藏心體本空.體性寂靜.萬法依緣由
如來藏幻化而出生.萬法緣起性空.諸法空相.所以你我也觀心體性空.
推薦人次+1 
推薦內容
  推薦理由:
       

關於此檔案之留言...

撰寫留言